Smauglys net neįtarė, kuo jam visa tai baigsis, kai rijo triušį ir triušienę...

***

Smauglys inteligentas kreipiasi į triušį inteligentą:

- Atleiskite, gal galėčiau sužinoti jūsų vardą?

Triušis nusiima akinius:

- Ne! Ėsk taip, šlangagalvi!

 ***

Eina drakonas mišku ir sutinka mešką:
- Kas tu toks? - klausia.
- Meška aš.
- Gerai. - Išsitraukia užrašų knygutę. Užsirašom: ME-ŠKA. Ateik ryt iš ryto pas mane, būsi mano pusryčiai.
Eina toliau, sutinka lapę.
- Kas tu tokia?
- Aš lapė.
- Gerai. Užsirašom: LA-PĖ. Ateik rytoj per pietus, būsi mano pietūs.
Eina toliau, sutinka zuikį.
- Kas tu toks?
- Aš zuikis.
- Gerai. Užsirašom: ZUI-KIS. Ateik ryt vakare, būsi mano vakarienė.
Zuikis pamastė ir klausia:
- O ar galiu neateit?
- Gali ir neateit... Taip, reiškias išbraukiam...

   ***

Paskyrė zuikį miške tardytoju dirbti. Tas iškart pristojo prie lapės:
- Kieno kailį nešioji?
- Savo.
- Meluoji, pavogei.
Pasodino lapę į kalėjimą. Sėdi lapė, nuobodžiauja. Po kiek laiko į tą pačią kamerą įveda žąsį. Lapė nustebusi:
- O tave už ką?
- Zuikis pradėjo klausinėti, už kokias lėšas aš kiekvienais metais į pietus skraidau.

***

Eidamas per mišką vilkas sutiko zuikį. Mato - zuikis kažką valgo.
- Zuiki, ką tu čia valgai?
- Šokoladą!
- O kodėl taip smirda?
- Jau trečią kartą valgau...

***

 Susipyko zuikis su vilku, užlindo vienas už vieno krūmo, kitas už kito ir koliojasi... Vilkas jau
nebeteko kantrybės, pamatė šalia gulinčią plytą ir metė į zuikį... Zuikis išlindo iš už krūmo ir
šaukia:
- NEPATAIKEI, NEPATAIKEI!
Vilkas dar labiau susinervino, čiupo plytgalį ir metė į zuikį. Šis vėl išlenda iš už krūmo ir šaukia:
- NEPATAIKEI, NEPATAIKEI!
Vilkas pakėlė akmenį ir metė dar kartą... Išlindo zuikis ir šaukia:
- Nefataikei, nefataikei!